Unibasq-en Kalitate Zigiluak

Graduko eta Masterreko unibertsitate-ikaskuntza ofizialen kategorizazioari buruzko Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntzako Sailburuaren 2018ko uztailaren 27ko Aginduarekin lotuta dago Unibasq-en Kalitate Zigiluen programa, zeinak helburutzat duen gizarteak Euskal Unibertsitate Sistemaren ezaugarriei buruz jasotzen duen informazioa gehitzea eta, zehazkiago, sistema horretan eskaintzen diren Gradu eta Masterren titulazioei buruzko informazioa gehitzea.

Testuinguru horretan, Agentziak ezarritako ebaluazio-prozesuak kalitatearekin gainditutako titulazioen ezaugarri nagusi batzuen bereizketa erraztea du helburutzat Unibasq-en Kalitate Zigiluen borondatezko programak. Horrelako onespena lortzeak beren titulazioak estatu osoari zein nazioarteari begira kokatzea ahalbidetzen die Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitate-zentroei. Era berean, unibertsitate-zentro horietako interes-talde guztientzat, bereizketa-erreminta sinple batzuk dira Kalitate Zigiluak, unibertsitate-tituluen eskaintza aztertzeko orduan dauden informazio-asimetriak ezabatzera bideratutakoak. Euskal Unibertsitate Sistemako kide ez diren zentroek eskainitako titulazioei ere eman ahalko zaizkie Unibasq-en Kalitate Zigiluak.

Unibasq-en Kalitate Zigiluen ezaugarriak 

Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitate-zentroek eskatuta Agentziak emandako borondatezko onespenak dira Unibasq-en Kalitate Zigiluak, Unibasq-ek berak horretarako ezartzen duen erregulazioaren arabera. Titulazio oso bati edo titulazio horren ibilbide jakin bati eman ahalko zaizkio Zigilu horiek. Unibasq-ek koordinatutako dagokion kanpoebaluazio-prozesua gainditutakoan lortuko dira Zigiluak, Unibasq-en beraren jardun-protokoloen arabera. Erregistro-zenbaki bat edukiko dute Zigilu horiek eta Agentziak ezarritako funtzionamendu-arauen arabera unibertsitate-zentroek erabiliko duten dagokien ziurtagiriarekin batera joango dira. Ez zaie Kalitate Zigilurik emango Unibasq-en aldeko txostenik ez duten unibertsitate-titulazioei, Unibertsitate Kontseiluak titulazio horiek ziurtatu edo egiaztatu baditu ere. 

Unibasq-en protokolo eta ebaluaziorako gidetan xedatutakoaren arabera erabili ahalko dira Kalitate Zigiluak. Zigilua berritzen ez bada edo, ondo oinarritutako arrazoiengatik, kendua izan bada, ezin izango da ezein unetan ere zigilu hori erabili. Titulua eskaintzen duen unibertsitate-zentroaren erantzukizuna izango da titulu hori berehala kentzea barnean hartuta dagoen euskarri guztietatik. 

Unibasq-en ebaluazio-prozesu baten ondorioz zigilu bat lortu izanak ez ditu ezein kasutan salbuesten indarreko legeriaren arabera ebaluatutako titulazio edo erakundeei dagozkien berme eta erantzukizunak, lortutako Kalitate Zigilua edozein izanda ere. Era berean, Unibasq ez da erakundea eraginpean hartzen duen legeriaren ez-betetzeen arduradun izango. Kalitate Zigilua indarrean gordetzea ahalbidetzen duten baldintzen mantentzea ebaluatzeko jarraipen-mekanismoak ezarriko ditu Unibasq-ek, nahiz eta unibertsitate-zentroaren erantzukizuna izan dagozkion jardunak burutzea baldintza horiek beteko direla ziurtatzeko.  

Unibasq-en Kalitate Zigiluak ezin izango zaizkie laga Agentziak egindako ebaluazioa gainditu ez duten beste titulazio, zentro, sekzio edo erakundeei. Ezin izango dira Kalitate Zigiluak erabili honako kasu hauetan: 

  • Zigiluaren hasierako ebaluazio-prozesua ez gainditu izana. 
  • Zigiluaren ebaluazio positiboa kendu izana Zigiluaren beraren jarraipen-prozesuan. 
  • Zigiluaren izaera eraginpean hartzen duen tituluan funtsezko aldaketa bat gertatzen denean eta aldaketa horrek Agentziaren onarpena ez duenean. 
  • Sortu den helbururako erabiltzen ez denean. 

Agentziaren jabetzakoak dira Unibasq-en Kalitate Zigiluak eta erregistro-izapideetan daude Estatuan zein Europan; horrenbestez, markei buruzko araudiaren lege-babesa dute. Bereizteko helburuarekin edo beste helburu batzuk –hala nola onetsitako bere unibertsitate-titulazioaren sustapena– lortzeko egiaztatzen diren titulazioak dauzkaten (dela titulazio oso bat, dela titulazio horretako ibilbide bat) unibertsitate-zentroek erabili ahalko dituzte. Horretarako, uneoro bete beharko dira irudi korporatiboko ohiko norabideak (adibidez, dimentsioa, koloreak, tipografia eta forma espezializatuak atxikitzea, zigiluen egokitzapenak eta bertsioak ez egitea). Betiere argi eta zintzo aplikatu beharko dira, nahasketa sortzea saihestuz. 

Unibasq-ek Kalitate Zigiluen erabilera ona bermatzeko betebeharra izango du eta, okerreko edozein erabileraren berri izaten badu, titulazioaren pertsona arduradunari edota eraginpeko erakundeari jakinaraziko dion informazio-prozedura bati emango dio hasiera alegazioak aurkez ditzan (presentzialki edo idazki bidez). Audientzia-prozesuaren emaitzak ohartarazpen bat ekar dezake, zeinean idazki bidez eskatuko den Kalitate Zigiluaren erabileraren baldintzak errespeta daitezela. Ohartarazpenei kasu egiten ez zaienean edo larritasun handiagokoak direnean, dagozkion legezko jardunak hasiko ditu Unibasq-ek eta, bidezko bada, beste erakunde edo instituzioei jakinaraziko dizkie gertakariak, baita komunikabideei ere.