Irakasleak

Irakasle eta Ikertzaileen Ordainsari Osagarriak – Deialdiak

 

Galdera Ohikoei Erantzuna

Prozedura

1.- Ordainsari Osagarriak esleitzeko deialdiaren oinarriak, nork ezartzen ditu?

UPV/EHU-ko Gizarte Kontseiluari dagokio deialdiaren oinarriak ezartzea, Unibertsitateko Gobernu Kontseiluaren proposamenez. Unibasq-ek ez du deialdirik egiten, eta ez ditu osagarriak esleitzen. Unibasq-ek UPV/EHUk onartutako eskabideak Ebaluatzeko Batzordeen bidez ebaluatzen ditu soilik.

2.- Nork prestatzen ditu protokoloa eta ebaluazio irizpideak?

Unibasq-eko Aholku Batzordeak egiten du, bere Gobernu Kontseiluarekiko organo independentea dena. Unibasq-eko 13/2012 Legearen 9.artikuluan aipatzen denez, Aholku Batzordeak agentziaren jardueren kalitatea eta sinesgarritasuna bermatu behar ditu, eta bere eskumenen artean protokoloak eta ebaluazio irizpideak onartzea dago.

3.- Nork egiaztatzen ditu ebaluazioa egiteko beharrezko betekizun legalak?

Antzinatasuna, doktoregoaren betekizuna osagarrien tarte bakoitzerako eta eskaeraren  alderdi legalak UPV/EHU-k egiaztatzen ditu. Unibasq-ek bakarrik ebaluatuko ditu UPV/EHU-ren ustez era zuzenean aurkeztu diren eskaerak.

Eskaera

4.- 2018ko deialdira aurkeztu banaiz, 2022ko deialdira aurkez naiteke?

Ez, ebaluatu beharreko merezimenduak 2022ko abenduaren 31ra artekoak direlako; beraz, ezingo da 5 urteko gutxieneko blokerik sortu ebaluazioa eskatzeko.

5.- Eskaera berean hainbat tarte eska ditzaket?

Bai, eskaera bakarra da.  Horren barruan, egokitzat jotzen dituzun tarteen ebaluazioa eskatu ahal izango duzu.

6.- Nola bete behar dut eskaera?

Horretarako eskuragarri dagoen aplikazio informatikoaren bitartez. Bertan aipatzen diren pausuak jarraituz. Paperean aurkezten diren eskaerak ez dira ebaluatuko.

7.- Itxi ondoren eskaera alda dezaket?

Ez, horretarako, UPV/EHUrekin jarri beharko duzu harremanetan, eta horren berri eman beharko diozu. Eskaeran behar diren aldaketak egin ahal izateko, irekiera eskatu behar duzu, betiere, aurkezteko epearen barruan egiten baduzu

8.- Tasa bat ordaindu behar dut ebaluazioaren eskaera egiteko? Nola justifikatzen dut tasaren ordainketa?

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen 95 bis eta 95 quinquies artikuluen arabera (1/2007 Legegintzako Dekretua), Euskal Autonomia Erkidegoko 2023ko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 11/2021 Legeak aldatua,48,49 euroko tasa ezartzen da Unibasq-en alde, ebaluazio-eskubideei dagokiena.

Ordainketa egin izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko da, aplikazio informatikoan ezarritako jarraibideak betez. Tasa ordaintzen ez bada, eskaera ez da behar bezala formalizatutzat joko.

9.- Non aurkitu dezaket ordainketa egiteko kontu korrontearen zenbakia?
Kontu korrontearen zenbakia aplikazio informatikoan eskuragarri dagoen tasen inprimakian aurki dezakezu.
10.- Zer ipini behar dut tasaren ordainketa egiterakoan?

Ebaluazioa eskatu duen pertsonaren NAN zenbakia, izena eta abizenak.

48,49 euroko tasa baino ez da ordainduko, eskatutako tarteak edozein direla ere.

11.- C mailaren ebaluazioa bakarrik eskatzen badut, tasa berdin ordaindu behar dut?

Ez, merituak ebaluatzen dituzten pertsonek bakarrik ordaindu behar dute tasa, hau da, A edo B mailako tarteren bat eskatzen dutenek.

12.- Arazoak ditut aplikazio informatikoarekin. Norekin jarri behar naiz harremanetan?

Deialdi honetan erabiltzen den aplikazio informatikoa UPV/EHU eta UNIBASQ-en artean kudeatzen da.

Betekizun legal, formalekin, etab. zerikusia duten zalantzak UPV/EHU-ra zuzendu behar dira. Horretarako, bidali zalantzak helbide honetara: complementos.pdi@ehu.eus

Ebaluazioarekin, merituekin, etab. zerikusia duten zalantzak UNIBASQ-era zuzendu behar dira. Horretarako bidali zalantzak helbide honetara: osagarriak@unibasq.eus

13.- A Mailako tarteak eskatu nahi ditut. Zer egin behar dut?

Aplikazio informatikoan tarteak markatu, erantsi merituen ziurtagiriak, baita formatu askeko CV labur bat. CV honek Ebaluazio Batzordeen kideentzako lagungarria izango da eskatzailearen ibilbidea testuinguru batean kokatzeko. A2 tartearen ebaluazioa jasotzeko, eskatzaileak bere CV-a derrigorrez atxikitu beharko du, baita dagokion auto txostena ere.

Irizpideak

14.- Zein da bost urteko bloke bakoitzeko lortu dezakedan gehienezko puntuazioa?

Bost urteko bloke bakoitzeko lortu dezakezun puntuaziorik altuena 27 puntu dira. Protokoloan adierazten diren irizpide berrien ezarpena dela eta, ebaluazioan lortutako puntuazioari ez zaio inolako formularik eragingo.

Azalpena argitzeko adibide praktiko bat: ebaluazioa jasotzeko eta ondorengo ordainsari osagarriak esleitzeko aurreko deialdian 34 puntu lortu bazenitu (B1) eta aurtengoan 17 puntu lortzen badituzu, azkeneko puntuazioa 51 izango lirateke. Puntuazio horrek (51) B2 tartearen baiezko ebaluazioa jasotzea suposatuko luke.

15.- Bost urteko bloke baten ebaluazioa eskatu nahi badut, eta gainera ebaluatuak izatea nahi ditudan beste bi urte baldin baditut, zer gertatzen da bi urte hauekin?
Bost urteko blokean sartzen ez diren gainontzeko urteak eta hilabeteak ere ebaluatuak izango dira. Aplikazio informatikoak erlaitz batean adierazteko aukera emango du.

Epea hiru hilabetekoa edo gutxiagokoa bada azkeneko blokean sartuko da.

Hiru hilabete baino gehiagokoa bada, hau adierazteko bloke berri bat sortuko da.

16.- Zein da gehienezko puntuazioa 5 urteko bloke bakoitzeko? Eta 5 urtera heltzen ez diren blokeak?

5 urteko bloke bakoitzeko lortu ahal den gehienezko puntuazioa 27 da. Eskaerak 5 urte baino gehiagoko ebaluazio epea badu, aipatutako epea 5 urteko blokeetan zatituko da.  Ondorioz, 5 urte baino gutxiagoko blokea eskatzen duenak, gehienezko puntuazioa zati osoaren  zati proportzionala izango da. Horregatik, hiru atalak guztira kontuan hartuko dira: ikerketa, ezagutzaren transferentzia eta dibulgazioaren atala, irakaskuntzaren atala, kudeaketaren atala.

Adibidez:

Eskatzailea batek 5 urteko bloke bat eta 2 urteko beste bloke bat eskatzen badu, bigarren blokean gehienezko puntuazioa atal bakoitzeko gelditzen den 27 kopuruaren zati osoa 2/5 izango da, hau da, 10 puntu.

Proportzionaltasun berdina bakarrik aplikatuko da gehienezko ataletan, ikerketa, ezagutzaren transferentzia eta dibulgazioaren atalaren gehienezko puntuazioa 23×2/5= 9, Irakaskuntzaren atalaren gehienezko puntuazioa 20×2/5=8 eta  Kudeaketaren atalaren gehienezko puntuazioa: 9×2/5=3.

Merituak

17.- Meritu batzuen egiaztagiriak sartzen baditut, baina eskaeran bertan meritu horiek ez baditut aipatzen, ebaluazioan kontutan hartuko dira?

Ez, eskaeran aipatutakoak eta zuzen egiaztatuta dauden merezimenduak soilik hartuko dira kontuan (https://ehu.unibasq.eus/login).

18.- Eskaeran sartutako meritu guztiak justifikatu behar ditut?

Bai, eskaeran sartutako meritu guztiak justifikatu behar dira, publikazioak izan ezik. Publikazioetan nahikoa izango da bere kokalekua topatzeko laguntzen duten datuak eta bere kalitate-zantzuak adieraztea (DOI, IBBN). Kasu hauetan ISBNa edo ISSNa aipatzea aski izango litzateke.

19.- Zer da aldizkari indexatu bat?

Kalitate-irizpide jakin batzuk betetzen dituzten datu-baseetan txertatutako argitalpen bat da aldizkari indexatu bat. Hau da, aldez aurretik zehaztutako kalitate-irizpideei jarraiki egiten den hautespen-prozesu bat behar du. Gaur egun zientzia-aldizkariak ebaluatzeko gehien erabiltzen diren irizpideetako bat inpaktuaren faktorea da.

20.- Argitalpen guztietan adierazi behar al da aldizkariaren inpaktu-indizea? Ba al dago hori eskaintzen duen datu-baserik Interneten?

Inpaktu indizea adieraztea oso garrantzitsua da. Zenbait jakintza-esparrutan, aldizkari indexatuak WEB OF SCIENCE plataformaren web-orrian kontsulta daitezke: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/. Inpaktu-indizeei, aldizkari batek bere espezialitateko aldizkarien artean duen posizioari eta abarri buruzko informazioa lortzeko, UPV-EHUko liburutegi-zerbitzuetara jo dezakezu.

Aldizkarien kalitate adierazgarriek, haien alderdi desberdinei buruz dihardute: Inpaktu faktorea (FI), kategoria edo kategoria desberdinak non argitalpena adierazten den, bere kategoria barneko posizioa, Quartil-a, aipu-Kopurua, etab.

Liburuen kasuan: argitaletxearen ospea, liburu batek jasotzen dituen aipu kopurua, etab.

GARRATZITSUA: Kalitate adierazleak dituzten argitalpenak bakarrik hartuko dira kontuan.

21.- Nola egiaztatu ditzaket ikerketa-proiektuak, kontratuak, taldeak eta sareak?

Unibertsitatearen edo deialdia egin duen organoaren ziurtagiriaren kopia bat erantsiko da, eskatzaileak lantaldean izan duen parte-hartzea eta finantzaketaren zenbatekoa berariaz adierazita.

Ikertzaile nagusiak sinatutako ziurtagiriak ez dira ontzat emango.

22.- Nola justifika dezaket proiektuetan kontratatu gisa parte hartu dudala (ez ikertzaile nagusi gisa)?

Ikertzaile nagusia ez bazara, unibertsitateak edo proiektuko arduradunak sinatutako kopia aurkez dezakezu meritua justifikatzeko. Kopia horretan, CVan sartutako datuak egongo dira jasota.

23.- Kongresu batean, zer alde dago “Hitzaldia” edo “Komunikazio” baten eta “Hitzaldi oso” baten artean?

“Hitzaldia” eta “Komunikazioa” ekarpenak dira, Kongresu baten Batzorde Antolatzaileari aurkezten zaizkio eta hark onar ditzake edo ez;  “Hitzaldi osoa” berriz, kongresu edo bilera akademiko batean leku nabarmena duen hitzaldia da, Batzorde Zientifiko Antolatzaileak berariaz gonbidatuta eskatzailea, osoko bilkuran parte hartzeko aditu gisa.

24.- Nola justifika ditzaket kongresuak?
Kongresuko aktarekin edo parte-hartze ziurtagiri batekin.
25.- Zer urte hartu behar da kontuan aldizkari bateko argitalpen baten rankingeko inpaktu-indizea edo posizioa adierazteko?

Meritu gisa adierazitako artikulua argitaratu den aldizkariari buruzko datuak adierazteko, artikulua argitaratu den urtea hartu behar da kontuan, edo, berriki argitaratutako artikuluen kasuan, urterik hurbilena.

26.- Hitzaldiko argitalpenak 1.1.1. atalean sar daitezke?

Ez, 1.1.3 atalean sartu behar dira, nahi eta Proceedings gisa argitaratuta egon.

27.- Tesiak eta hitzaldietako Proceedings-ak liburutzat har daitezke?

Ez, ezin dira liburutzat hartu.

28.- A1 eta A2 Tarteak eskatzen baditut eta aurreko deialdian 100 puntu lortu banu, aplikazio informatikoan eskaeraren atal guztiak bete behar ditut?

Ez, Aurreko deialdian 100 puntu lortu bazenu, bakarrik A mailako (A1/A2) tarteetara sarbide beharrezkoak diren merezimenduak bete beharko dituzu.

29.- Docentiaz programan parte hartu dut 2017-2022 aldirako nire irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko. Merezimendua jarri dezaket, nahiz eta ebazpena 2022ko abenduaren ondorengoa izan (merezimenduak aurkezteko azken eguna)?

Bai, salbuespen gisa, Docentiazko ebaluazioa egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu ahal izango duzu, ebaluatutako urteak 2022ko abenduaren 31 baino lehenagokoak badira. Hurrengo deialdietan ezin izango duzu berriro merezimendu hori sartu, ebaluatutzat jotzen delako.

30.- A1 tramoaren ebaluazioa eskatzen badut eta nire azken seiurtekoaren aintzatespena 2023/01/01ekoa dela adierazten duen UPV/EHUren ziurtagiri bat badut, eskaeran erantsi dezaket?

Bai, ziurtagiria aurkeztu dezakezu, betiere seiurtekoaren tartea osatzen duten urteak 2022.urtera artekoak badira.


logotipo observatorio

Euskal Unibertsitate Sistemaren Behatokia