Giza-Erantzukizuna

Etika eta Eskubide Kodea

(2016ko uztailaren 13an onartu zen)

Unibasq-eren eta kide guztien jardun-balioak Etika eta eskubide Kodean jasota daude. Dokumentu honetan, kide guztien jokabide-konpromisoak ezartzen dira. “Etika eta Eskubide kodea onartzeko, konfidentzialtasuna eta inpartzialtasuna bermatzeko eta interes-gatazkarik ez dagoela ziurtatzeko” eranskina sinatuta gauzatu behar da konpromiso hori, baita Unibasqen Etika eta Eskubide Batzordearen funtzionamendua ere.

Etika Batzordearen Osaketa:

  • Batzordeburua: Aitor Zurimendi Isla Jn. (Unibasq)
  • Kideak: Manuel de León Rodríguez Jn. | Xabier Etxebarria Jn.
  • Idazkaria: Tamara Cantabrana Chávarri And. (Unibasq)
  • Ikasle kidea: María del Lluc Nevot And.

 

Etika Batzordearekiko komunikazioa ireki dago, bere Barne-araubideko 7. artikuluak ezartzen duen bezala.

7. artikulua. Aurreko artikuluan bildu ez diren erreklamazioak artatzeko prozedura.

  1. Euskal unibertsitate-sisteman sartuta dagoen edo sistema hori erabiltzen duen pertsona fisiko edo juridiko orok ez ezik, Unibasq-eko jardunek zuzenean edo zeharka eraginpean hartzen dituzten edo laguntzen duten erakundeek eta pertsonek ere, ikusten dutenean Etika eta Eskubide Kodearen urraketaren bat dagoela, aurreko artikuluan bildutakoen artean ez dagoena, dagokion erreklamazioa egin ahal izango diote Etika eta Eskubide Batzordeari. Horretarako, dagokion idazkia igorri beharko dute Etika eta Eskubide Batzordearen presidentziara posta arruntez (Unibasq, Etika eta Eskubide Batzordea, San Prudentzio kalea 8, 01005, Vitoria-Gasteiz), edo posta elektroniko bidez (comite_etica@unibasq.eus). Errekerimendua igortzen duenari jakinaraziko zaio errekerimendua jaso dela, eta bidezkoa ote den errekerimendua izapidetzea bide hau erabiliz.
  2. Erreklamazio-idazkian honako hauek zehaztu beharko dira: a) Erreklamazioa behar bezala ebaluatzeko beharrezkoak diren gertakariak eta/edo datuak, haiek frogatzeko beharrezkoak diren dokumentuekin. b) Urratutzat hartutako Kodearen artikulua, printzipioa edo balioa.
  3. Batzordeak informazio osagarriak eskatu ahal izango dizkie dagozkion instantziei, erreklamazioa balioesteko beharrezkoak direla uste badu. Halaber, balioespenaren berri emango die balioespen horretan aipatzen diren pertsonei, egokitzat hartzen dituzten alegazioak egiteko aukera izan dezaten.
  4. Erreklamazioa zehatz-mehatz aztertzen amaitu ondoren, Batzordeak loteslea ez den txostena egingo du eta prozeduran aipatzen diren Unibasqeko pertsona eta organoei gomendioak emango dizkie Etika eta Eskubide Kodea betetzeari buruz. Prozeduran inplikatutako pertsona eta organoei bidaliko zaie txostena.